Author Archives: Gunnar

Riskanalys och riskhantering

Det är svårt att sia, speciellt om framtiden! Detta uttalande som lär ha Mark Twain som upphovsman är ständigt aktuellt. Väl skött är riskhantering ett oerhört starkt styrmedel i planeringen. Här kan man använda sig av enkla sannolikhets- och konsekvensanalyser eller mera avancerade statistiskt baserade metoder. Riskanalyser är nödvändiga för all planering Riskanalyser skall göras … Continued

Transferprojekt

Förutsättningar Det är viktigt att transferprojekt genomförs med en hög kvalitet och snabbt nog för att inte påverka kvalitet eller marknadens efterfrågan. Den kanske enskilt mest betydelsefulla delen inför ett transferprojekt är att skapa ett ansvarstagande hos samtliga involverade parter för produktionsflytten. Det kan låta enkelt att uppnå detta, men det är faktiskt på denna … Continued

Teknik

All elektronisk utrustning avger elektromagnetisk strålning när den används. Strålningen kan orsaka störningar internt i produkten och även påverka andra produkter i dess närhet. Genom att vara medveten om principerna för elektromagnetiska störningar så kan man konstruera produkter med bra elektromagnetisk kompatibilitet (EMC). I artikeln EMC går vi igenom tumregler och designtips för kretskortskonstruktion och … Continued

Metoder & modeller

Förmågan att tillfredsställa och helst överträffa kundens förväntningar är avgörande för ett företags framgång, oavsett vilken produkt eller tjänst man förmedlar. För att åstadkomma detta krävs att man har metoder och modeller för att styra både verksamheten i stort och enskilda projekt, samt att man har rutiner för att identifiera och hantera uppkomna risker. Under … Continued

Strategi

Skillnaden mellan att lyckas och att misslyckas är ofta vilken strategi som väljs. Med en bra strategi kan man lyckas även i de mest konkurrensutsatta lägena, och omvänt med en dålig strategi så är risken att misslyckas stor även på växande lönsamma marknader. Framgångsrika företag vet vad de ska göra, hur det ska göras och … Continued

Inipedia

Syfte Här kan du som arbetar med kontraktstillverkare eller bara är intresserad av EMS hitta verktyg, metoder, modeller, nyheter och allmän information. Innehållet är av allmänt EMS-intresse men riktar sig speciellt mot kund-leverantörsrelationen mellan OEM-företaget och EMS-leverantören. Innehållet består av fakta och kunskap vars syfte är att inspirera och vägleda till nya landvinningar. Det är … Continued

Industrialisering – NBI

Industrialisering av en produkt innebär att planera och genomföra hela processen från prototyp till serieproduktion – inkluderande kvalitetssäkring, inköp och fungerande leveranser. Syfte är att säkra industriell och kommersiell tillverkningsbarhet av produkten genom bland annat: DFM-analys DFT-analys optimerat komponentval snabbt och effektivt inköp > snabb prototyptillverkning förserieproduktion En bra produktionsstart beror till stor del på … Continued

Leverantörsrelationer

Relationen mellan kontraktstillverkare och kund förändras genom att globaliseringen förbättrar möjligheterna för kunden att välja leverantör. Samtidigt innebär företagens allt tydligare fokusering på sin kärnverksamhet att många koncentrerar sig på produktutveckling och försäljning, och lägger ut produktionen på kontraktstillverkare. Den ökande konkurrensen gör vidare att många företag väljer att samarbeta närmare med sina leverantörer för … Continued

Kommersiellt

För ett lyckat samarbete mellan kund och kontraktstillverkare är det naturligtvis viktigt att man är överens om de tekniska aspekterna av samarbetet. Minst lika viktigt är att man avtalar om de kommersiella aspekterna såsom vilken prismodell som tillämpas, när och hur leveranser ska ske, hantering av garantier och reklamationer och övriga kommersiella villkor. Det är … Continued