Branschens samlingsplats för verktyg, modeller och metoder för kontraktstillverkning inom Electronic Manufacturing Services (EMS)

Riskanalys och riskhantering

Det är svårt att sia, speciellt om framtiden! Detta uttalande som lär ha Mark Twain som upphovsman är ständigt aktuellt.

Väl skött är riskhantering ett oerhört starkt styrmedel i planeringen. Här kan man använda sig av enkla sannolikhets- och konsekvensanalyser eller mera avancerade statistiskt baserade metoder.

Riskanalyser är nödvändiga för all planering

Riskanalyser skall göras med jämna mellanrum och då med en oberoende part som utan att vara hemmablind kan hjälpa till med att identifiera risker. Stora risker i ett projekt skapar också stor osäkerhet som verkar hämmande på det konstruktiva arbetet, därför skall man vara lyhörd för och identifiera riskerna så fort man kan. Genom att synliggöra dem så avdramatiseras risken och osäkerheten minskar och man kommer därmed närmare en eventuell lösning av problemet.

En viktig princip är att risker ska bäras av den part som har bäst möjlighet att påverka dem! Försök motstå frestelsen att i en konkurrensutsatt upphandling skjuta över risker på en leverantör som ni själva bäst kan hantera.

Tänk på att alla kostnads- och tidsuppskattningar är gjorda under antagande av en viss risknivå och den ska självklart redovisas tillsammans med uppskattningen.

Risker kostar pengar. Fastpris är bara fastpris under förutsättningar att inga risker faller ut.

Se upp för konsekvensfällan! Plötsligt är något man sagt eller stått för inte giltigt längre eller det kan i den nya situationen leda fel. Då krävs det mod att stå upp och ändra sig. Fenomenet att i konsekvensens namn blunda för risker och köra på tills dess att fällan slår igen är inte bara ett individproblem utan kan också drabba grupper som arbetat ihop en längre tid. Projektets riskhantering mår alltså bra av nya ögon ibland.

Både bry sig om och bortse från risker!

Efter att ha sagt allt detta om vikten av att hålla koll på riskerna så är det på sin plats att höja ett varningens finger. Att fokusera för mycket på risker kan bli förlamande! Det finns inget enklare än att hitta risker och problem och det är lätt att försätta organisationen i ett förlamat tillstånd om det blir en alltför stor betoning på risker.

Förändringsprojektets ledning bör ha koll på och följa upp riskerna men det får aldrig bli det primära temat i presentationer av projektet. Kom ihåg att fokusera på det positiva i förändringen! Försök få projektmedarbetarna att tänka ett steg längre än till riskerna. Försök redovisa möjliga lösningar istället för att redogöra för problem!

Riskhantering
Riskhantering

Några riskanalys-perspektiv

Ett sätt att analysera risker kan vara att ta sin utgångspunkt i några av ”dödssynderna” vid genomförande av komplexa förändringsprojekt: Naivitet, Förstening, Tolerans, Oordning, Inkompetens, Arrogans och Överdriven optimism.

Naivitet

Naivitet känner man igen på att varken beslutet att genomföra projektet eller planen för hur det ska gå är speciellt väl underbyggda. Se upp för uttalanden som ”vi måste genomföra det här projektet för alla andra gör det”…eller…”det är bara att gå ut och köpa”…eller…”det löser väl ni som kan IT”…eller…”det kommer säkert i nästa version”…eller…

Förstening

Förstening syftar på förändringsbenägenheten, eller snarare bristen på, hos individerna i organisationen. Se upp om det heter att…”håll på ni, vi gör i alla fall som vi alltid har gjort”…eller…”vi har redan lagt in det i det gamla systemet”…eller…”det kommer att vara helt oanvändbart”…eller…”det går aldrig”…eller…

Tolerans

Tolerans är när ledningen accepterar försteningen. Se upp när det heter…”han eller hon är visserligen omöjlig att ha och göra med men han eller hon är duktig i sitt arbete”…eller…”de har alltid gjort som de själva velat”.

Oordning

Oordning syftar på hur bra eller dåligt det tekniska nuläget är dokumenterat. Se upp när det heter…”undrar vem som drabbas när vi stänger av det här systemet”…eller…”vem använder egentligen det här dataflödet”…eller…”är det egentligen någon som är intresserad av den här informationen”…eller…

Inkompetens

Inkompetens avser ledningens förståelse – eller snarare brist på förståelse – för att komplexa förändringsprojekt faktiskt kräver resurser i form av kunskap, tid och pengar. Se upp när det heter…”vi använder vår egen personal”…”vi får klämma in det i linjearbetet”…eller…”vi får lära oss längs vägen”…eller…”vi vill inte ha in fler konsulter”…eller.

Arrogans

Arrogans är när ledningen eller de som ansvarar för projektet inte har klart för sig vilka de verkligt viktiga intressenterna och slutliga makthavarna är. Se upp när det heter…”vi har inte tid att lyssna på användarna”…eller…”de vänjer sig”…eller…”personalen behöver inte få reda på siffrorna”…eller…”vi har för mycket dagligt arbete så personalen har inte tid att delta”…eller…

Överdriven optimism

Överdriven optimism är när man vägrar inse fakta och bygger en fantasivärld. Se upp när problem skjuts på framtiden och uttalande som att kvalitet är det viktigaste och pengar inte är något problem.

Konflikter

Konflikter är risker! Våga se dem, våga ta dem! Tänk på att sakkonflikter och personkonflikter kräver helt olika angreppssätt. Det är tyvärr ofta inte helt enkelt att avgöra vilken typ av konflikt det handlar om. Det ställs mycket stora krav på en ledare för att hantera konflikter, bland annat självkännedom.

Vid sakkonflikter går det vanligtvis att föra ett logiskt resonemang och kanske hitta en för båda parter acceptabel lösning. Är det frågan om en personkonflikt kommer samma angreppssätt att resultera i en oändlig diskussion. Handlar det om konflikter mellan personer i gruppen kan lösningen bara hittas av de inblandade själva och ledaren måste i det fallet koncentrera sig på att vara de inblandades guide genom konflikten. Vid sakkonflikter som inte parterna själva lyckas finna en lösning på kan det behövas att ledaren tydligt pekar med hela handen. Vi är i Sverige numera lite ovana vid den auktoritära ledarstilen men vår erfarenhet är att den i många fall är nödvändig och den är också efterfrågad.

Undvik att försöka lösa andras konflikter även om det är frestande.

 

 

Transferprojekt

Förutsättningar

Det är viktigt att transferprojekt genomförs med en hög kvalitet och snabbt nog för att inte påverka kvalitet eller marknadens efterfrågan.

Den kanske enskilt mest betydelsefulla delen inför ett transferprojekt är att skapa ett ansvarstagande hos samtliga involverade parter för produktionsflytten. Det kan låta enkelt att uppnå detta, men det är faktiskt på denna punkt som de allra flesta företag misslyckas. Det är oerhört väsentligt att företagsledningen förstår vad som driver varje enskild enhet och att alla anledningar till att inte flytta produktionen elimineras för att nå konsensus för transfern och skapa ett åtagande.

Utan ett starkt ansvarstagande riskerar de allra flesta transfereringar att misslyckas: Resurser kommer inte att prioriteras för flytten och/eller viktiga åtaganden kommer att negligeras av ointresserade parter. Det spelar ingen roll om det är den givande enheten, mottagande enheten eller företagsledningen som saknar ansvarstagande gentemot projektet. Utan ansvarstagande så kommer väldigt få transfereringar att lyckas och bära avkastning.

Erfarenheten visar att prioriteringen av teknisk personal för det ordinarie arbetet kontra arbetet i transferprojektet riskerar att skapa konflikter. Därför är allokering av teknisk personal och att den ges rätt förutsättningar för arbetet i transferprojektet speciellt angeläget.

Planering

Ett kostnadseffektivt transferprojekt kännetecknas av att antalet aktiviteter som inte skapar värde minimeras. Reduktionen av aktiviteter får dock inte riskera projektsäkerheten eller de involverade personernas möjlighet att genomföra produktionsflytten.

I planeringen måste bland annat följande säkerställas:

 • tydlig roll- och ansvarsfördelning
 • tydlig projektavgränsning
 • effektiv hantering av resurser
 • utvärdering av varje aktivitets kundvärde

Av ovanstående punkter är det viktigaste att rollerna och ansvaret hos varje medlem är tydligt definierade. Finns det något tvivel om vem som är ansvarig för en specifik uppgift så försämras förutsättningarna för ett lyckat transferprojekt. Det är därför centralt att roll- och ansvarsfördelningen är tydligt definierade och kommunicerade bland projektmedlemmarna.

För ett lyckat transferprojekt är det även nödvändigt att både givande och mottagande enhet har en klar bild över vad som skall hända under projektet. Ett otydligt eller rörligt mål äventyrar resultatet och kvalitén på arbetet, och kan till och med stjälpa hela transferprojektet.

Genomförande

Den snabba produktionsflyttsmodellen bygger på ett smidigt och effektivt arbetssätt som innebär att:

 • agera snabbt på förändringar och förfrågningar
 • reducera slöseri och väntetider
 • reducera stress hos anställda och öka samtidigt deras produktivitet.

Modellen skapar en positiv arbetsmiljö för alla parter eftersom den styrker vikten av att involvera samtliga medlemmar i projektet. Involverad personal ökar generellt sett sitt engagemang, arbetar bättre och effektivare för att nå sina mål. Som en bieffekt så ökar de också sin egen och därmed också företagets kompetens.

Brist på kommunikation mellan enheterna är ett av de verkliga hoten för ett lyckat transferprojekt. Därför måste man säkerställa att korrekt och nödvändig information verkligen transfereras tillsammans med produkten från den ena enheten till den andra. Det görs mest effektivt genom att använda mallar och instruktioner, på så vis minskar risken betydligt att vital information inte överförs. Det är viktigt att skapa ett ansvarstagande och en gemensam förståelse av nyttan med detta.

Inissions transfermodell

För att säkerställa en trygg och säker transfer har Inission en egen projektmodell för transferering av tillverkning.

Projektmodellen kännetecknas bland annat av:

 • baserad på beprövad projektmetodik (XLPM)
 • tillgänglighetsgaranti som gör att produkterna finns tillgängliga under hela transfern
 • projekt-kickoff som innehåller:
 • information om projektet och projektmodellen
 • förankring av projektmålet
 • riskanalys
 • all personal i Inission är utbildad i projektmodellen

I figuren nedan visas Inissions arbetsmodell inklusive milstolpar för ett transferprojekt.

Inissions arbetsmodell för transferprojekt
Inissions arbetsmodell för transferprojekt (klicka för att förstora)

Milstolpar (milestones) är effektiva för att ge ett upplevbart resultat på vägen mot slutmålet. Tillsammans med beslutspunkter (toll gates) utgör de kontrollstationer där projektet vid behov kan omprövas och omplaneras.

En värdefull erfarenhet från transferprojekt är att det under arbetets gång identifieras förbättringsmöjligheter. Detta kan vara inom många vitt skilda områden men en av de mest betydande förbättringarna är nog effektiviseringar. I detta avseende kan det inte nog poängteras vikten av att upprätta en restlista och inte omedelbart i projektet ta tag i identifierade förbättringar. Förbättringsarbete kräver resurser och blir därmed en projektrisk om det ska utföras inom ramarna för transferprojektet.

Identifiera och klassificera (material, test, logistik, inköp etc.) varje förbättringsmöjlighet och upprätta en restlista. När sedan projektet gått i mål och blivit ett lyckat transferprojekt så kan man starta ett förbättringsprojekt. Då kan man systematiskt arbeta sig igenom identifierade förbättringar och värdera dem ur nyttosynvinkel för att därefter implementera dem.

Projektmodeller och styrning

TBD

Teknik

All elektronisk utrustning avger elektromagnetisk strålning när den används. Strålningen kan orsaka störningar internt i produkten och även påverka andra produkter i dess närhet. Genom att vara medveten om principerna för elektromagnetiska störningar så kan man konstruera produkter med bra elektromagnetisk kompatibilitet (EMC). I artikeln EMC går vi igenom tumregler och designtips för kretskortskonstruktion och layout för att uppnå god EMC.

Vid hantering av oskyddad elektronik finns risk för skador på elektroniken genom elektriska urladdningar (ESD) mellan personen som hanterar produkten och själva produkten. Detta förhindras genom ett väl utbyggt ESD-skydd samt en medvetenhet hos den som hanterar dessa komponenter. I artikeln ESD beskriver vi principer för att uppnå ett gott ESD-skydd i elektronikproduktionen.

För att erhålla hög kvalitet på elektroniska produkter finns standarder som styr hur lödningen ska utföras och hur den ska kontrolleras. I artikeln Lödstandard presenterar vi de vanligast förekommande standarderna i EMS-branchen.

Som tillverkare av elektroniska produkter är det viktigt att säkerställa att de tillverkade produkterna inte i onödan utsätter människor och miljö för fara. RoHS-direktivet begränsar innehållet av miljö- och hälsofarliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning.

I artikeln RoHS går vi igenom regelverket kring hur vissa miljö- och hälsofarliga ämnen får användas i elektroniska produkter. Som kontraktstillverkare är det viktigt att förstå och leva upp till de krav som ställs för att begränsa användningen av dessa ämnen.

Metoder & modeller

Förmågan att tillfredsställa och helst överträffa kundens förväntningar är avgörande för ett företags framgång, oavsett vilken produkt eller tjänst man förmedlar. För att åstadkomma detta krävs att man har metoder och modeller för att styra både verksamheten i stort och enskilda projekt, samt att man har rutiner för att identifiera och hantera uppkomna risker.

Under denna kategori beskriver vi Inissions egen modell för att nå våra kunders och även våra egna mål. Vi kallar modellen Inspirit och det är Inissions egen tillämpning av Lean.

Vi beskriver även Inissions generella metod för och projektstyrning och även en modell för att genomföra transferprojekt, samt hur vår riskhantering ser ut.

Strategi

Skillnaden mellan att lyckas och att misslyckas är ofta vilken strategi som väljs. Med en bra strategi kan man lyckas även i de mest konkurrensutsatta lägena, och omvänt med en dålig strategi så är risken att misslyckas stor även på växande lönsamma marknader. Framgångsrika företag vet vad de ska göra, hur det ska göras och varför.

En bra strategi är en långsiktig anpassning till omgivningen med syfte att stärka konkurrenskraften.

Utgångspunkten för att skapa en vinnande strategi är att formulera sin vision och sina mål. Nästa steg är att göra en nulägesanalys, det vill säga finna svaret på frågan var organisationen befinner sig idag. Utifrån kunskapen om skillnaden mellan nuläge och önskat läge kan man identifiera vad som behöver göras för att nå sina mål. Sedan gäller det att genomföra de strategiska besluten och slutligen att utvärdera följden av dem. Schematiskt ser den strategiska processen ut så här:

Vision
&
mål
> Identifiering
av
nuläget
> Formulering
av
strategi
> Implementering
av
strategi
> Utvärdering
&
kontroll

I denna kategori beskriver vi en del strategiska överväganden och aktiviteter som måste göras för att nå målen.

Inipedia

Syfte

Här kan du som arbetar med kontraktstillverkare eller bara är intresserad av EMS hitta verktyg, metoder, modeller, nyheter och allmän information. Innehållet är av allmänt EMS-intresse men riktar sig speciellt mot kund-leverantörsrelationen mellan OEM-företaget och EMS-leverantören.

Innehållet består av fakta och kunskap vars syfte är att inspirera och vägleda till nya landvinningar. Det är också till för visa hur samarbete med kontrakttillverkare på många olika sätt kan bidra till ökad konkurrenskraft och tillväxt. Det kan handla om strategiska koncept eller operativa knep; metoder som är inriktade på att sänka kostnader, öka kvalitet och prestanda eller på andra sätt skapa mervärden.

Delar av innehållet i Inipedia är generella för EMS-branschen i sin helhet, medan andra delar är mer Inission-specifika.

Vi vill gärna att du använder materialet på Inipedia. Du kan till exempel ladda ner mallar och använda i ditt dagliga arbete, printa ut information och ge till kollegor eller använda färdiga presentationer på dina föredrag. Enda begränsningar är att du inte får sälja materialet eller omarbeta det och presentera det som eget material.

Vi välkomnar dina åsikter om innehållet i Inipedia, såväl positiva synpunkter som förbättringsförslag. Använd kontaktformuläret längst ned på varje artikelsida för att delge oss dina tankar som gör Inipedia ännu bättre!

Så hittar du i Inipedia

Du kan välja mellan två ingångar till artiklarna i Inipedia; processkartan längst upp på sidan eller kategorimenyn till vänster.

I processkartan är artiklarna strukturerade utifrån var de hör hemma i en processorienterad verksamhet, medan kategorimenyn strukturer artiklarna i kategorier.

All information går att nå endera vägen. Vissa artiklar är relevanta för flera processer eller kategorier och då återfinns dessa artiklar också i flera processer eller kategorier.

Till en del av artiklarna finns extra material, till exempel mallar eller presentationer, att ladda ner. Detta extramaterial når du via länkar till höger om aktuell artikel, där du även kan hitta eventuella länkar till externt material. Om du surfar med en liten skärm kommer hittar du länkarna nedanför respektive artikel.

Friskrivning från ansvar

Inga anspråk kan riktas mot Inission AB eller dess dotterbolag om tillämpning av innehåll, modeller och metoder på Inipedia är felaktiga eller leder till skada hos användaren.

Industrialisering – NBI

Industrialisering av en produkt innebär att planera och genomföra hela processen från prototyp till serieproduktion – inkluderande kvalitetssäkring, inköp och fungerande leveranser. Syfte är att säkra industriell och kommersiell tillverkningsbarhet av produkten genom bland annat:

En bra produktionsstart beror till stor del på hur överföringen från utvecklingsorganisationen till produktionsorganisationen genomförs. Därför är det en god idé att redan på ett tidigt stadium i utvecklingsprocessen involvera produktionspersonalen, för att därigenom kunna ta tillvara deras erfarenhet från tidigare projekt. Det är också väldigt viktigt att prognostisera produktionsvolymer då detta styr beslutsprocessen avseende val av till exempel tillverkningsmetod.

Erfarna produktionstekniker och testutvecklare går igenom konstruktionen före produktionsstart, vilket skapar ytterligare grund för en kvalitetssäkrad och kostnadseffektiv produktion.

Leverantörsrelationer

Relationen mellan kontraktstillverkare och kund förändras genom att globaliseringen förbättrar möjligheterna för kunden att välja leverantör.
Samtidigt innebär företagens allt tydligare fokusering på sin kärnverksamhet att många koncentrerar sig på produktutveckling och försäljning, och lägger ut produktionen på kontraktstillverkare.

Den ökande konkurrensen gör vidare att många företag väljer att samarbeta närmare med sina leverantörer för att på så sätt gemensamt höja sin konkurrenskraft.
Att utveckla samarbetet med leverantörerna kan ge minst lika stora vinster som bra upphandlingar och förhandlingar.
Vinsterna ligger inom effektiviseringar, kostnadsreduktioner, punktlighet och kvalitetshöjning.
Ett bra samarbete kring tillverkningen kan också leda till ett samarbete inom produktutveckling.

Kommersiellt

För ett lyckat samarbete mellan kund och kontraktstillverkare är det naturligtvis viktigt att man är överens om de tekniska aspekterna av samarbetet. Minst lika viktigt är att man avtalar om de kommersiella aspekterna såsom vilken prismodell som tillämpas, när och hur leveranser ska ske, hantering av garantier och reklamationer och övriga kommersiella villkor.

Det är också viktigt att man är överens om åtgärder för att optimera kvalitet i förhållande till kostnad, samt de formella formerna för samarbetet, till exempel mötes- och rapporteringsstrukturer.